Gmina Głogów Młp.
 

Zmiany w Uchwale o Emisji Obligacji Komunalnych

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim dnia 26 kwietnia uchwaliła zmianę w paragrafie 6. uchwały Nr  LVIII/544/2018 z
dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. W punkcie drugim określono że Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski w latach 2023-2032”.

Cała treść uchwały przed zmianami:
§ 1
1. Gmina Głogów Małopolski wyemituje 30.114 (słownie: trzydzieści tysięcy sto
czternaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda
na łączną kwotę 30.114.000 zł (słownie: trzydzieści milionów sto czternaście tysięcy
złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.398.194,68 zł, oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.715.805,32zł.
§3
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A18 o wartości 1.000.000,00 zł,
2) Seria B18 o wartości 2.164.000,00 zł.
3) Seria C18 o wartości 2.300.000,00 zł.
4) Seria D18 o wartości 3.500.000,00 zł,
5) Seria E18 o wartości 2.500.000,00 zł,
6) Seria F18 o wartości 2.500.000,00zł,
7) Seria G18 o wartości 4.000.000,00 zł,
8) Seria H 18 o wartości 4.650.000,00 zł.
9) Seria I 18 o wartości 5.000.000,00 zł.
10) Seria J 18 o wartości 2.500.000,00zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Gminy Głogów Małopolski
§ 4
1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2027 r,
6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2028 r.,
7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2029 r
8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2030 r.
9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2031 r.
10) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2032 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach
półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może
trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni
robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.
§ 6
1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych
Gminy Głogów Małopolski w latach 2018-2032.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy
Głogów Małopolski lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji
w latach 2023-2032.
§ 7
Upoważnia Burmistrza Głogowa Małopolskiego do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze
zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8
Traci moc Uchwała Nr LV/539/2018 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28
lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciatworzenie i pozycjonowanie stron www