Gmina Głogów Młp.
 

Zmiany w P.N. na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Budach Gł. -Jagoda – 2018-06-27

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy wykonał co
najmniej 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm Zamawiający wymaga, aby w/w robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami
zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i
instalacje cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne- wymagana 1 osoba * – dopuszcza się
odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy wykonał co najmniej 1,5
km sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączy Zamawiający wymaga, aby w/w robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończono 2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi
kwalifikacjami zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne- wymagana 1
osoba.

Źródłotworzenie i pozycjonowanie stron www