Tag Archives: Strefa Info G – Informacja

Do sprzedaży nieruchomości położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej działki nr:
– 2202/4 o pow. 0,07 ha,
położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w P.N. na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Budach Gł. -Jagoda – 2018-06-27

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy wykonał co
najmniej 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm Zamawiający wymaga, aby w/w robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami
zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Zobowiązania Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska w uchwale nr. LXIII/599/2018 dotyczącą zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski opublikowała plan spłaty zobowiązań. Prognoza dostarcza nam również dodatkowych informacji jak planowane inwestycje w latach następnych. Jedną z ciekawszych informacji jest zaplanowanie długu w roku 2018 w wysokości 33.156.200,08 zł.. Na samą obsługę długu w roku 2018 wydamy 600.000,00 zł natomiast w 2019 r. zaplanowano 800.000,00 złotych.
Wracając do tematu wpisu poniżej przedstawiam dane z wyżej wymienionej prognozy dostępnej na stronach BIP Urzędu Miasta w Głogowie Młp.

Potężne opóźnienia przy budowie hali sportowej w Pogwizdowie Nowym?

Grupa mieszkańców, przedstawicieli Rady Rodziców oraz władz Sołectwa zorganizowała  happening Uroczystego otwarcia nowej hali sportowej w Pogwizdowie Nowym, w dniu, w którym miała ona być oddana do użytku. Zamiast tego na budowie powstającego od 2015 roku obiektu zastajemy gołe mury i dach, zaś do zakończenia prac jeszcze bardzo daleko, a po wakacjach dzieci wracają do szkoły.

Radny zajmie się boiskiem na os. Słonecznym

Dostaliśmy informację od Pana radnego Sasieli. Obiecał zająć się sprawą boiska na ul. Długiej (za Magnatem). Informację o złym stanie boiska otrzymaliśmy od mieszkańców osiedla Słonecznego. Pan radny w e-mailu poinformował, że po powrocie do Głogowa Małopolskiego zajmie się tym – będzie to koło 26 czerwca. Dziękujemy Panie Zenonie za informację.

Centrum Przesiadkowe w Głogowie Młp.

Na Facebooku Gminy ostatnio umieszczono sprostowanie odnoszące się do kilku inwestycji realizowanych przez gminę Głogów Małopolski. Wspomniano m.in. iż Centrum Przesiadkowe było przegłosowane przez wszystkich radnych więc wyrazili oni w ten sposób wolę mieszkańców. W piśmie do burmistrza wytłumaczyliśmy dlaczego nie zgadzamy się z jego stanowiskiem. Czekamy na publikację tego pisma przez gminę lub odpowiedź na nie.

Dziś zajmiemy się Centrum Przesiadkowym, czyli inwestycją za prawie 5 mln złotych. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego niektórzy z mieszkańców proszą o zwrócenie na nią uwagi. Na wstępie dodamy, iż wszystkie dane, które posiadamy pochodzą z BIP.

Głogowianie Roku – Gratulujemy

Głogów Małopolski informacja

Jak co roku na Dniach Głogowa uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni mieszkańcy Gminy Głogów Młp. W gronie osób którzy otrzymali statuetki w roku 2018 znaleźli się Pani Zofia Tracz – sołtys sołectwa Wysoka Głogowska, Pan Zbigniew Murias – właściciel firmy „MURPOL”, Pan Zbigniew Grodecki – prezes Koła Wędkarskiego „Tratwa” w Głogowie Młp., Pan Zbigniew Piekarz i Pan Andrzej Drzał – członkowie zarządu LKS „Głogovia” założyciele i opiekunowie sekcji piłki siatkowej oraz Pan Zdzisław Kocha od 35 lat pracuje społecznie na rzecz sołectwa Pogwizdów Stary.

Gmina Przekazała aportem Działki do TBS

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska dnia 24 maja 2018 r. wyraziła się zgodę na wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. zo.o. w formie aportu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Stykowie oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:

Zmiany w Uchwale o Emisji Obligacji Komunalnych

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim dnia 26 kwietnia uchwaliła zmianę w paragrafie 6. uchwały Nr  LVIII/544/2018 z
dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. W punkcie drugim określono że Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski w latach 2023-2032”.

Mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej na Sesji Rady

Głogów Małopolski informacja

Na sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. która odbyła się 26.04 wypowiedzieli się mieszkańcy z Zapola w Wysokiej Głogowskiej. Problem był już poruszany, chociaż by w TVP Rzeszów. Pierwsza Pani poinformowała, że droga doprowadzona jest do ruiny, nie jest sypany kamień w wystarczającej ilości, dopiero po Interwencji TVP Pani po raz pierwszy zobaczyła, że są udrażniane rowy. Zaznaczyła, iż można pozyskać środki zewnętrzne na tą drogę, chociażby z Funduszu Obszarów Wiejskich i dała przykład Gminy Sokołów. Oprócz drogi poruszony został problem braku wody, osoba wytknęła błędy w kalkulacji doprowadzenia wodociągu na te tereny. Zaznaczyła, że ktoś wprowadza w błąd i pyta się kto to robi, iż szacuje tę inwestycję na 300 tysięcy. Na podparcie swojego zdania podała przykład, że z Gminy Sokołów Młp. można to zrobić za 92.782,00 zł z wyliczeniem rur i z robocizną. Na zakończenie opisała, że każdy wyjazd z domu jest dla nich wyzwaniem, mieszkańcy boją się, że nie dojedzie do nich karetka. Oświadczyła, że jak trzeba, to klęknie i będzie prosić na kolanach, tylko nie mówcie, że nas rozumiecie.