Tag Archives: BIP

Zmiany w P.N. na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Budach Gł. -Jagoda – 2018-06-27

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy wykonał co
najmniej 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm Zamawiający wymaga, aby w/w robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami
zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Zapytania i wolne wnioski z sesji Rady Miejskiej (Protokół Nr LIX/2018)

Radni Głogów Młp

Zapytania i wolne wnioski z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 26 kwietnia
2018 roku w sali nr 112 Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp. (ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12)

Gmina Przekazała aportem Działki do TBS

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska dnia 24 maja 2018 r. wyraziła się zgodę na wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. zo.o. w formie aportu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Stykowie oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:

Zmiany w Uchwale o Emisji Obligacji Komunalnych

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim dnia 26 kwietnia uchwaliła zmianę w paragrafie 6. uchwały Nr  LVIII/544/2018 z
dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. W punkcie drugim określono że Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski w latach 2023-2032”.

Mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej na Sesji Rady

Głogów Małopolski informacja

Na sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. która odbyła się 26.04 wypowiedzieli się mieszkańcy z Zapola w Wysokiej Głogowskiej. Problem był już poruszany, chociaż by w TVP Rzeszów. Pierwsza Pani poinformowała, że droga doprowadzona jest do ruiny, nie jest sypany kamień w wystarczającej ilości, dopiero po Interwencji TVP Pani po raz pierwszy zobaczyła, że są udrażniane rowy. Zaznaczyła, iż można pozyskać środki zewnętrzne na tą drogę, chociażby z Funduszu Obszarów Wiejskich i dała przykład Gminy Sokołów. Oprócz drogi poruszony został problem braku wody, osoba wytknęła błędy w kalkulacji doprowadzenia wodociągu na te tereny. Zaznaczyła, że ktoś wprowadza w błąd i pyta się kto to robi, iż szacuje tę inwestycję na 300 tysięcy. Na podparcie swojego zdania podała przykład, że z Gminy Sokołów Młp. można to zrobić za 92.782,00 zł z wyliczeniem rur i z robocizną. Na zakończenie opisała, że każdy wyjazd z domu jest dla nich wyzwaniem, mieszkańcy boją się, że nie dojedzie do nich karetka. Oświadczyła, że jak trzeba, to klęknie i będzie prosić na kolanach, tylko nie mówcie, że nas rozumiecie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej.

Głogów Małopolski informacja

Urząd Gminy w Głogowie Młp. informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Baran zamieszkała Jasionka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W postępowaniu konkursowym Pani Monika Baran zdobyła największą ilość punktów. Ponadto posiada ona niezbędne wykształcenie, praktykę i wiedzę, które mogą zagwarantować prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Bajka o TBS cz. 2

Na październikowej sesji rady miasta Głogowa Małopolskiego pan Wojciech Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zawarta jest również w nim informacja dotycząca inwestycji za budynkiem przychodni. Na wstępie jednak warto przedstawić czym zajmuje się TBS w naszej gminie.

W końcu będzie gdzie zaparkować przy kościele na NIWIE

Głogów Małopolski informacja

Oczywiście problem parkowania dotyczy głównie niedzieli, jednak nie da się ukryć, że ten parking powinien powstać już tam dawno. Wszystko wykonane zostanie z projektu „Rozwój gospodarki nisko-emisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.”

Budżet uchwalony – W 2018r Gmina będzie jednym wielkim placem budowy.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na grudniowej sesji uchwaliła budżet na rok 2018. Ustalono w nim, iż kwota dochodu gminy w roku 2018 wyniesie 100.717.366,17 zł a wydatków 115.829.560,85 zł daje to nam kwotę długu o wartości 15.112.194,69. Jednak pamiętajmy że jest to rok wyborczy, i dlatego dług zostanie pokryty z pożyczki na kwotę 864.000,00 zł a pozostałe 14.248.194,67 zł ze sprzedaży obligacji komunalnych. Dlaczego tak gmina musi postąpić,

Odśnieżanie i posypywanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 (Negocjacje)

Głogów Małopolski informacja

Spółka EkoGłog na stronie BIP zaprasza wszystkich chętnych do negocjacji na wykonanie usługi “Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2017/2018” Nr sprawy: BI.271.24.3.2017”