Gmina Głogów Młp.
 

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1) od budynków lub ich części :


a) od budynków mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej 21,90 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,59 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej 4,60 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł


2) od budowli 2% ich wartości


3) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,85 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 4,54 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,25 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudową mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m 2 powierzchni 2,98 złtworzenie i pozycjonowanie stron www