Gmina Głogów Młp.
 

Na Budach utworzą Dom Pomocy Społecznej

Głogów Małopolski informacja

Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich to nowo tworzona placówka, która będzie świadczyć całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Jest to obiekt o powierzchni ponad 230 m², w którym przygotowano pokoje 1-(15m2) i 2-osobowe (22m2) z łazienkami(5,5m2). W każdym komfortowo wyposażonym pokoju, znajdują się: telewizor, stolik, krzesła i instalacja przywoławcza (odpowiednio w pokojach jednoosobowych będzie 1 łóżko, szafka nocna, stolik i dwa krzesła, szafa, telewizor z dostępem do telewizji naziemnej, w pokojach dwuosobowych – 2 łóżka, 2 szafki nocne, stolik, 4 krzesła, szafa, telewizor). W każdej łazience będzie znajdować się: prysznic, toaleta, umywalka. Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców, dopuszcza się możliwość doposażenia pokoju wg potrzeb Mieszkańców by mogli
czuć się jak u siebie w domu.

W budynku zapewniamy: aneks kuchenny, jadalnię, pokój dziennego pobytu, gabinet medycznej
pomocy doraźnej, pracownię terapii, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie pomocnicze
do prania i suszenia, pokój gościnny. Trzy ostatnie pomieszczenia znajdują się na parterze
budynku. Pozostałe oraz pokoje mieszkalne znajdują się na piętrze. W budynku będzie
zainstalowana winda, a na parterze taras.
Wszystkim Mieszkańcom zapewnimy opiekę medyczną, pomoc w codziennym funkcjonowaniu,
w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, zorganizujemy czas wypoczynku i relaksu,
udostępniamy rehabilitację medyczną na miejscu. Mieszkańcy będą mogli liczyć na smaczne
posiłki dostarczane przez firmę cateringową zewnętrzną. Będą one serwowane w eleganckiej
jadalni lub według uznania w pokojach mieszkańców. Zostaną uwzględnione również
indywidualne diety ustalane przez specjalistów. Opiekunowie będą pomagali mieszkańcom przy
spożywaniu posiłków.
Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych zaproponujemy Mieszkańcom zajęcia manualne, zajęcia z
zakresu terapii zajęciowej, ćwiczenia w samodzielnym funkcjonowaniu, spotkania integracyjne.
To wszystko zorganizowane zostanie w sali przystosowanej do takich zajęć.
Okolice Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich.
Budy Głogowskie to miejscowość położona w części zachodniej Gminy Głogów Małopolski
położona 4,5 km od Głogowa Małopolskiego, a 17 km od Rzeszowa. W każdym przypadku
możliwy jest łatwy dojazd samochodem, busem i autobusem.
Dom Pomocy Społecznej położony jest w południowej części miejscowości Budy Głogowskie, na
obszarze luźnej zabudowy mieszkaniowej. W miejscowości, znajdują się najważniejsze obiekty
publiczne, takie jak szkoła, boisko sportowe, kościół oraz cmentarz. Najbliższym obiektem
infrastruktury gminnej jest dom ludowy, będący głównym ośrodkiem kulturalnym wsi.
Posesja jest ogrodzona i zostanie zagospodarowana z godnie z przygotowanym projektem
budowlanym w celu zapewnienia terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych dla mieszkańców.
Obok budynku znajdują się bezpieczne trasy spacerowe i rowerowe. Lasy, woda i cicha okolica
to walory miejsca, w którym planuje się utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Na terenie działki
będą miejsca do grillowania, a także do rozwijania własnych zainteresowań, m.in. „ogródek
warzywny”.
Kadra pracowników, jaką zatrudnimy, będzie służyła pomocą wszystkim mieszkańcom w każdej
sytuacji: w zajęciach indywidualnych, w wykonywaniu czynności osobistych, w trakcie jedzenia,
mycia, czy ubierania.
Czystość i porządek będą utrzymane na wysokim standardzie przez zatrudnionych pracowników
domu. Wszystkie pokoje i inne pomieszczenia sprzątane będą minimum raz dziennie (w razie
potrzeby – kilka razy). Dbając o czystość odzieży mieszkańców – będzie zorganizowana własna
pralnia i suszarnia.
Integracja ze środowiskiem sąsiadującym z naszym domem, czy integracja z młodzieżą szkolną,
to wręcz konieczności, będące zachętą dla naszych Mieszkańców do działań, ćwiczeń
intelektualnych, a czasem wysiłku fizycznego, który w ograniczonych ilościach jest bardzo
wskazany.

1. Powołanie, charakter jednostki i podstawy działania.
Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich zostanie powołany przez Gminę Głogów
Małopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski.
DPS będzie samodzielną jednostkę organizacyjną, zarządzaną przez Kierownika którego
powoływał na stanowisko będzie Burmistrz Głogowa Małopolskiego , który będzie jego
bezpośrednim przełożonym. Będzie funkcjonował na podstawie:
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze. zm.)
rozporządzeń wynikających z powyższej ustawy,
 statutu,
 regulaminu organizacyjnego,
 innych uchwał organu założycielskiego.

2. Przedmiot działalności.
a) Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków
bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności
oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności;
b) zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych,
opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających
w Domu;
c) świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych w zakresie:
 udzielania pomocy mieszkańcom Domu w podstawowych czynnościach życiowych,
 pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby Mieszkańców,
 opieki higienicznej,
 ćwiczeń dla Mieszkańców usprawniających samodzielne funkcjonowanie,
 zajęć manualnych i z zakresu terapii zajęciowej,
 niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 kontaktów z otoczeniem.

3. Kadra zatrudniona do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej:
 kierownik DPS,
 pielęgniarki/opiekunki,
 terapeuta/rehabilitant,
 pracownik socjalny.
Po ustaleniu listy mieszkańców oraz zapoznaniu się z ich stanem zdrowia zostanie zapewniona
Mieszkańcom podstawowa opieka lekarska wynikająca z odrębnych przepisów oraz w razie
potrzeby zapewniona specjalistyczna opieka lekarska.

4. Warunki bytowe w Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich
Budynek i jego otoczenie pozbawione będą barier architektonicznych. Na posesji zostanie
przygotowany teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców, z dużą ilością zieleni
i kwiatów. Teren działki jest ogrodzony. Budynek zostanie wyposażony w windę. Mieszkańcy
przebywający w Domu Pomocy Społecznej będą mogli zamieszkać w przestronnych pokojach 1-
lub 2-osobowych. Jednorazowo w Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich może
zamieszkać 8 osób. Przestronne pokoje wyposażone są w funkcjonalne meble, telewizor, system
przywoławczy. Każdy pokój posiada własną łazienkę z zamontowanymi uchwytami dla osób
niepełnosprawnych.

5. Usługi pielęgnacyjno–zdrowotne.
W ramach świadczenia usług pielęgnacyjno–zdrowotnych w Domu Pomocy Społecznej
przygotowane zostaną pomieszczenia:
 pokój dziennego pobytu,
 jadalnia,
 aneks kuchenny,
 gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 pomieszczenie do terapii
 pomieszczenie do rehabilitacji,
 pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 pokój gościnny.

6. Zasady organizacji żywienia.
Mieszkańcom DPS zapewni się co najmniej 3 posiłki dziennie, zapewni się wybór zestawu
posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze
wskazaniem lekarza. Dla każdego z posiłków czas wydawania będzie wynosił 2 godziny, ostatni
posiłek będzie podawany nie wcześniej niż o godzinie 18. Podstawowe produkty żywnościowe
oraz napoje będą dostępne przez całą dobę. Dopuści się możliwość spożywania posiłku w pokoju
mieszkalnym. W razie potrzeby Mieszkaniec będzie karmiony.

7. Zasady przyjęcia i charakterystyka pobytów w Domu Pomocy Społecznej.
Chętni do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich będą zobowiązani
do spełnienia poniższych warunków, określających sposób i zasady przyjęcia do DPS:
Aby zostać mieszkańcem naszego domu, zainteresowana osoba (lub opiekun prawny) powinien
złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) właściwego ze względu na
miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.
Dokumenty od wnioskodawcy:
– Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej
– Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
– Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
– Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku o pomoc
– Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.
– Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej
Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej będzie odpłatny. Zobowiązani do wnoszenia opłaty są w
kolejności:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
3. gmina , z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem
utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.
Mieszkańcy zobowiązani będą w trakcie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Budach
Głogowskich do przestrzegania praw i obowiązków Mieszkańca.tworzenie i pozycjonowanie stron www