Category Archives: Wiadomości

Podziękowania dla Jacka i przerwa w publikacjach

Gmina Głogów Młp. Info

Dziękuję i życzę dalszych sukcesów Panu Jackowi Sułuja, który otrzymał stanowisko redaktora naczelnego w nowo powstałym miesięczniku “Informator Głogowski” w zasadzie publikował on artykuły od samego początku istnienia Strefy. Zawsze stawał po stronie mieszkańców, wielokrotnie poruszał temat Sarii, do tej pory irytuje go sprawa odpadów ze szpitali, które zutylizowano w Przewrotnym i nic z tym nie zrobiono. Jest to osoba, która z dumą opowiada o historii własnej miejscowości. Druga sprawa, która wymusza przerwę w publikacjach są sprawy osobiste a jutrzejszy dzień dla mnie będzie dość kluczowy. Zobaczymy jak to dalej będzie, bo podobno o fotel burmistrza wystartuje jeszcze dwóch kandydatów, jeden z nich zamieszkuje Gminę Głogów, natomiast drugi nie jest jej mieszkańcem.

Do sprzedaży nieruchomości położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej działki nr:
– 2202/4 o pow. 0,07 ha,
położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w P.N. na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Budach Gł. -Jagoda – 2018-06-27

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy wykonał co
najmniej 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm Zamawiający wymaga, aby w/w robota
budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami
zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Mamy boksera w Wysokiej

Walka na pięści jest jednym z najstarszych sportów, znanym już w starożytnej Grecji i Rzymie. Znajdował się on w programie antycznych igrzysk olimpijskich. Statyczne bijatyki dwóch zawodników były bardzo brutalne i czasem kończyły się śmiercią. Walki te, toczone z minimalną ilością reguł, niewiele miały wspólnego z boksem − sportem, jaki narodził się w 1719 roku w Anglii.

Aktywna Grupa Twórców z Głogowa Małopolskiego – Radio Via

Głównym założeniem działalności jest wspólne tworzenie, promocja grupy za pomocą wystaw zbiorowych czy indywidualnych, współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, udział w konkursach oraz wspólne tworzenie prac malarskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych w Polsce i poza jej granicami.

Zobowiązania Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska w uchwale nr. LXIII/599/2018 dotyczącą zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski opublikowała plan spłaty zobowiązań. Prognoza dostarcza nam również dodatkowych informacji jak planowane inwestycje w latach następnych. Jedną z ciekawszych informacji jest zaplanowanie długu w roku 2018 w wysokości 33.156.200,08 zł.. Na samą obsługę długu w roku 2018 wydamy 600.000,00 zł natomiast w 2019 r. zaplanowano 800.000,00 złotych.
Wracając do tematu wpisu poniżej przedstawiam dane z wyżej wymienionej prognozy dostępnej na stronach BIP Urzędu Miasta w Głogowie Młp.

Mechanik samochodowy poszukiwany – 3700 brutto

Strefa Info G Praca

Auto Serwis MCar oferujący naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych poszukuje pracownika na stanowisko mechanik samochodowy.
Proponowane wynagrodzenie to kwota 3700 brutto. Wymagane jest doświadczenie w mechanice pojazdów. Więcej informacji w siedzibie firmy przy ul. Kolejowej w Głogowie Młp. lub pod numerem telefonu 507 174 188.

Komentarz do sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale pt. “Happening w Pogwizdowie Nowym – kto przetnie wstęgę?”

Ostatnio na naszym portalu zostało opublikowane sprostowanie przesłane przez władze gminne powołujące się na art. 31a Prawa Prasowego. Jeżeli chodzi o kwestie prawne to redaktor jest zobowiązany do publikacji sprostowania. Pamiętajmy że każdy ma prawo wyrażać własne zdanie i opiniować sprawy, które stricte go dotyczą, wywieranie nacisków za pośrednictwem paragrafów jest zbyteczne. Poniżej przedstawiam własną odpowiedź na pismo Gminy i pozostawiam czytelnikom ocenę całej tej polemiki.

Sprostowanie nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale pt. “Happening w Pogwizdowie Nowym – kto przetnie wstęgę?”

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawa prasowego, informuję, że:

Potężne opóźnienia przy budowie hali sportowej w Pogwizdowie Nowym?

Grupa mieszkańców, przedstawicieli Rady Rodziców oraz władz Sołectwa zorganizowała  happening Uroczystego otwarcia nowej hali sportowej w Pogwizdowie Nowym, w dniu, w którym miała ona być oddana do użytku. Zamiast tego na budowie powstającego od 2015 roku obiektu zastajemy gołe mury i dach, zaś do zakończenia prac jeszcze bardzo daleko, a po wakacjach dzieci wracają do szkoły.