Gmina Głogów Młp.
 

Budżet uchwalony – W 2018r Gmina będzie jednym wielkim placem budowy.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na grudniowej sesji uchwaliła budżet na rok 2018. Ustalono w nim, iż kwota dochodu gminy w roku 2018 wyniesie 100.717.366,17 zł a wydatków 115.829.560,85 zł daje to nam kwotę długu o wartości 15.112.194,69. Jednak pamiętajmy że jest to rok wyborczy, i dlatego dług zostanie pokryty z pożyczki na kwotę 864.000,00 zł a pozostałe 14.248.194,67 zł ze sprzedaży obligacji komunalnych. Dlaczego tak gmina musi postąpić,

a dlatego ponieważ jak 8 lat temu Kazimierz Rokita miał taki deficyt rozpętała się ogromna afera i nastały również ogromne oszczędności.

Jeśli chodzi o sam budżet, ciekawe dane na swoim profilu fb przedstawił Obiektyw Głogowski,(tutaj) które pokazują że Gmina po 3 kwartale 2017r jest zadłużona na 16.684.448,00 zł. Przypomnę że szacowano dług na 4.801.200,00 zł(więcej tutaj) a na rok 2018 gmina szacuje dług na kwotę 37.083.036,98 zł.(więcej tutaj)

Jednak jak to mówią kto nie wydaje, ten mieć nie będzie a w roku 2018 Gmina Głogów Młp będzie jednym wielkim placem budowy. Działania zaplanowane nawet trzy lata temu jak skate park na os. Słonecznym w końcu doczekają się realizacji.

Tak więc w roku 2018 środki zaplanowano na:

1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.141.292,38 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.872.390,52zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.970.666,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 600.000,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 – 739.676,78zł,

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39.237.355,17zł,
z tego:
– Wydatki na dotację celowe na inwestycje – 571. 908,74zł.
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38.665.446,43zł. w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 –4. – 32.853.390,81 zł.

Inwestycje:

-Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy
600.000,00,-

– projekty sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy
200.000,00,-

– wykup sieci wodno- kanalizacyjnych
100.000,00,-

– porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF – gmina Głogów Małopolski
347.105,70,-

– porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF – gmina Głogów Małopolski
182.894,30,-

– uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Głogów Małopolski – etap II
200.000,00,-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 8.038.360,46,-

– zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – gmina Głogów Małopolski
3.067.983,58,-

– wsparcie OZE na terenie ROF program parasolowy
2.083.674,24,-

– zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – gmina Głogów
2.517.995,42,-

– wsparcie OZE na terenie ROF program parasolowy
368.707,22,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF
– Gmina Głogów Małopolski
w tym:
– rozbudowa dworca PKP w Głogowie Małopolskim na centrum przesiadkowe – Rozbudowa P&R przy zajezdni autobusowej w Głogowie Młp.

– Przebudowa dróg na terenie gminy Głogów Młp. (ul. Fabryczna, Sikorskiego, Gajowa. Długa, Jaśminowa)

– Budowa P&R na os. Niwa w Głogowie Młp. – Wymiana i montaż infrastruktury przystankowej w gminie
– Budowa P&R w miejscowości Budy Głogowskie 6.162.500,00,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF
– Gmina Głogów Małopolski
w tym:
– rozbudowa dworca PKP w Głogowie Małopolskim na centrum przesiadkowe – Rozbudowa P&R przy zajezdni autobusowej w Głogowie Młp. – Przebudowa dróg na terenie gminy Głogów Młp. (ul. Fabryczna, Sikorskiego, Gajowa. Długa,
1.087.500,00,
– Jaśminowa) – Budowa P&R na os. Niwa w Głogowie Młp. – Wymiana i montaż infrastruktury przystankowej w gminie – Budowa P&R w miejscowości Budy Głogowskie

– pomoc finansowa na budowę chodników przy drogach powiatowych 300.000,00,
– Rozbudowa drogi na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ
221.908,74,

– gminny program asfaltowania dróg 200.000,00,

– budowa ul. Norwida 200.000,00,

– budowa ul. Słowackiego 200.000,00,

– budowa ul. Młynarskiej 200.000,00,

– budowa ul. Turkowskiego 100.000,00,

– budowa ul. Piłsudskiego 350.000,00,

– budowa chodników w gminie

Pogwizdów Nowy, Rogoźnica , ul. Polna , ul. Partyzantów
300.000,00,

– budowa dróg na osiedlu Zabajka 100.000,00,

– budowa ul. Wspólnej w Rudnej Małej 300.000,00,

– nakładka asfaltowa na drogi gminna w Stykowie (fundusz sołecki)
31.700,00,

– wykonanie nakładek asfaltowych w Miłocinie (fundusz sołecki)
31.435,22,

– asfaltowanie parkingu i drogi obok przedszkola (fundusz sołecki)
10.000,00,

– wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej biegnącej przez sołectwo (fundusz sołecki)
11.000,00,

– remont dróg gminnych, budowa chodników i parkingu w sołectwie Budy Głogowskie (fundusz sołecki)
20.360,20,

– nakładki asfaltowe Przewrotne wykonanie (fundusz sołecki)
20.000,00,

– chodnik budowa od zakrętu do centrum Przewrotne (fundusz sołecki)
5.360,20,

– asfaltowanie dróg gminnych w Wysokiej Głogowskiej (fundusz sołecki)
20.000,00,

– wykonanie nakładki asfaltowej na terenie sołectwa Rudna Mała
10.000,00,

– udział sołectwa Pogwizdów Nowy w gminnym programie asfaltowania dróg lokalnych (fundusz sołecki
15.000,00,

– położenie nakładki asfaltowej na drogach gminnych sołectwa Hucisko
10.000,00,

– budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej Zabajka (fundusz sołecki)
12.000,00,

– wykonanie chodnika na ul. Polnej w Głogowie Małopolskim (fundusz obywatelski)
25.000,00,

– budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA – poprawa infrastruktury drogowej
180.000,00,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100.000,00,

– adaptacja budynków komunalnych do celów mieszkaniowych
100.000,00,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
230.000,00,

– wykup gruntów 200.000,00,

– zakup kontenerów mieszkalnych 30.000,00,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – E – usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości
4.148.863,17,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – E – usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości
554.717,25,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup oprogramowania
5.000,00,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP w Lipiu
15.000,00,

– Rozbudowa remizy OSP w Rudnej Małej
200.000,00,

– wymiana bramy garażowej OSP w Rogoźnicy (fundusz sołecki)
5.000,00,

-ogrodzenie domu strażaka w Lipiu (fundusz sołecki)
10.000,00,

– modernizacja OSP Głogów Małopolski
60.000,00,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200.000,00,

– budowa Sali gimnastycznej w Wysokiej Głogowskiej
200.000,00,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Sali gimnastycznej 12×24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym
1.359.325,00,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Sali gimnastycznej 12×24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym
388.742,25,

– rozbudowa Zespołu Przedszkolno Żłobkowego w Głogowie Małopolskim
800.000,00,

– zakup patelni elektrycznej w szkole podstawowej w Głogowie Małopolskim
7.000,00,

– rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w Gminie Głogów Małopolski
49.810,00,

– rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w Gminie Głogów Małopolski
8.790,00,

– zakup kserokopiarki 18.000,00,

– utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
1.079.488,38,

– utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
793.698,30,

– wykonanie projektu oświetlenia chodnik Zapłocie w Stykowie (fundusz sołecki)
1.700,00,

– udział sołectwa Pogwizdów nowy w budowę oświetlenia drogowego na terenie sołectwa
10.000,00,

– oświetlenie w kierunku Lipie – Wola Cicha (fundusz sołecki)
5.000,00,

-budowa oświetlenia na terenie gminy 150.000,00,

– dokończenie oświetlenia ul. Kościuszki w Głogowie Małopolskim (fundusz obywatelski)
45.000,00,

– budowa garaży 150.000,00,

– tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF gmina Głogów Małopolski
2.322.236,86,

– kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF
680.000,00,

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2.347.763,14,

– tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – gmina Głogów Małopolski
2.227.763,14,

– kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF
120.000,00,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
223.000,00,

– udostępnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu ludowym
65.000,00,

– Dom Ludowy w Budach Głogowskich (fundusz sołecki)
8.000,00,

– modernizacja Dom Ludowy Hucisko
150.000,00,

– prace konserwatorskie przy kaplicy św Huberta w Miłocinie
25.000,00,

– prace przy zabytkowym kościele w Przewrotnem,
25.000,00,

– Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

– Gmina Głogów Małopolski – Dom Kultury
1.908.506,77,

– Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Gmina Głogów Małopolski – Dom kultury
626.693,23,

– wykonanie podłogi na ośrodku sportowym „Pod Gatka” w sołectwa Hucisko (fundusz sołecki)
5.000,00,

– wykonanie projektu oświetlenia na stadionie sportowym w Zabajce (fundusz sołecki)
1.500,00,

– wykonanie boiska sportowego w Pogwizdowie Starym
150.000,00,

– wykonanie boiska sportowego w Lipiu
150.000,00,

– rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na mała salę gimnastyczną w Rogoźnicy
65.000,00,

– budowa zaplecza sportowego w Pogwizdowie Nowym i Hucisku 20.000,00,

– budowa skateparku w miejscowości Głogów Małopolski
57.000,00,

– wykonanie siłowni plenerowej na terenach rekreacyjnych przy ul.Jana Pawła II (fundusz obywatelski)
25.000,00,

– oświetlenie boiska Sportowego i placu zabaw na osiedlu Słonecznym w Głogowie Małopolskim (fundusz
obywatelski)
25.000,00,

– plac zabaw wykonanie i doposażenie w Zabajce (fundusz sołecki)
7.000,00,

Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego
328.436,00,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego
57.960,00,

Z ogromu inwestycji mogłem dokonać jakichś pomyłek dlatego wszystko zapisane jest pod tym linkiem od strony 49.tworzenie i pozycjonowanie stron www