Gmina Głogów Młp.

 

Pracownicy dla Sołtysów

Głogów Małopolski informacja

Gmina Głogów Małopolski zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Głogów Małopolski.

W projekcie bierze udział 12 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Będą oni wykonywali prace porządkowo-gospodarcze pod nadzorem sołtysów i kierownictwa Urzędu Miejskiego za które otrzymają świadczenie pieniężne.

Okres trwania projektu od 5 maja do 4 listopada 2017 roku.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą na rzecz której prace będą wykonywane.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace społecznie użyteczne:
Wykonywane będą na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonują je maksymalnie do 10 godzin
tygodniowo i będą otrzymywać świadczenie pieniężne, którego minimalna wysokość wynosi
8,00 zł za godzinę pracy
Świadczenie podlega waloryzacji
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
podlegają ubezpieczeniu z tytułu wypadków zgodnie z Ustawą z dnia 30.10.2002r
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
/t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 167 poz.1322/
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres
udokumentowanej niezdolności do pracy.

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, przerwanie z własnej winy skutkuje utratę statusu bezrobotnego od dnia odmowy lub przerwania na okres:
– 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania
– 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania
– 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania

Po skierowaniu, nie podjęcie prac społecznie użytecznych skutkuje utratą statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres jak wyżej wskazany.
/ art.33 ust.4 pkt.3 ,7 i 8 / Ustawy z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2016r. poz. 645/

Obowiązujące przepisy:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
/Dz.U. 2016r. poz. 645/
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.07.2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych / Dz.U.Nr 156 poz.921/

ŹródłoŹródło 2tworzenie i pozycjonowanie stron www