Gmina Głogów Młp.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023

Głogów Małopolski informacja

Burmistrz Gminy Głogów Małopolski ogłasza konsultacje społeczne dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”

W dniu 29.05.2017 rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”. Konsultacje mają na celu zapoznanie się mieszkańców gminy z zawartością projektu oraz uzyskanie uwag.
Nabór opinii i uwag będzie trwał od dnia 29.05.2017 r. do 19.06.2017 r. Uwagi proszę zgłaszać na załączonym formularzu.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp. lub drogą elektroniczną na adres: umig@glogow-mlp.pl
Lokalny Program RewitalizacjiFormularz zgłoszeniowy uwag

W przypadku Głogowa Małopolskiego do podjęcia działań rewitalizacyjnych rekomenduje się centralną część miasta odgrywającą najważniejszą rolę w codziennym życiu społeczności lokalnej. Pierwszym z nich jest obszar rynku (około 2,0 ha) wraz z otaczającą go zwartą zabudową centrum miasta o łącznej powierzchni około 7,2 ha. Szacunkowa liczba mieszkańców tego terenu wynosi około 1,5 tysiąca. Obszar ten koncentruje znaczną część najstarszej zabudowy miasta (w tym także wiele obiektów zabytkowych). Szczególną wartość posiada wpisany do rejestru zabytków układ urbanistycznych centrum miasta. Równocześnie obszar ten pełni istotne funkcje publiczne oraz handlowo-usługowe. Celem projektów wdrażanych na tym terenie powinno być jego lepsze dostosowanie do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Równocześnie działaniom realizowanym na wyżej wymienionych obszarach towarzyszyć będą zadania, które swoim zasięgiem przestrzennym obejmą teren całego Śródmieścia. Zadania te będą dotyczyć poprawy stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej (m.in. remont nawierzchni dróg i chodników, odnowa zieleni, budowa nowych miejsc parkingowych). Rekultywacja Śródmieścia będzie polegać na utworzeniu sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców z tego obszaru. Wspomniany powyżej obszar pełni istotne funkcje publiczne oraz handlowo-usługowe o dużym znaczeniu dla całej Gminy, wobec czego celem będzie pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości oraz możliwości obsługi ruchu turystycznego.

4.3.1.2. Stawy w Głogowie Małopolskim
Następnym obszarem, jaki wyznaczono do rewitalizacji jest zespół stawów wraz z ich bezpośrednim otoczeniem o powierzchni około 8,0 ha. Stawy znajdują się na północno – zachodnim krańcu miasta przy kompleksie leśnym. Kompleks stawów obejmuje trzy zbiorniki wodne o łącznej powierzchni lustra wody około 5 ha. Stawy eksploatowane są przez wędkarzy, wobec czego planowane jest także zarybienie stawów. Działania podejmowane na tym terenie powinny być ukierunkowane na przywrócenie i rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych. W tym celu planowane są prace między innymi takie jak: utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowoturystycznego, budowa sieci deptaków i alejek, wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, utworzenie boiska do piłki plażowej, miejsca grillowego i placu zabaw. Docelowo powinien powstać obszar rekreacyjny wokół stawów w Głogowie Małopolskim.

4.3.1.3. Park „Grabina”
Kolejnym obszarem wskazanym do podjęcia działań rewitalizacyjnych w obrębie miasta Głogowa jest teren parku Grabina o powierzchni około 1,0 ha. Założenie parkowe ma charakter zabytkowy. Niestety aktualny stan terenu, zieleni i nasadzeń uległ znacznej degradacji. Obszar ten wymaga wsparcia zarówno ze względu na stan drzewostanu, jak również infrastruktury towarzyszącej. Celem projektów wdrażanych na tym terenie powinno być jego lepsze dostosowanie do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Proponowane jest zrealizowanie zadań służących wyprowadzeniu terenów parku ze stanu kryzysowego. Zadania te będą dotyczyć poprawy stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej. Planowane jest przede wszystkim uporządkowanie istniejącej zieleni, modernizacja alejek spacerowych, budowa miejsc wystawienniczych i ekspozycyjnych, rozbudowa oświetlenia i monitoringu.

4.3.2. Obszar rewitalizacji Rogoźnica
Liczba mieszkańców na obszarze – 370
4.3.2.1.Tereny przykościelne w centrum Rogoźnica
W przypadku miejscowości Rogoźnica obszar proponowany do rewitalizacji obejmuje pierwszą część wsi oraz tereny przykościelne, które pełnią szereg istotnych funkcji społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych) na rzecz mieszkańców. Na terenie tym znajdują się przedszkole, a także budynek domu ludowego. Obszar wyznaczony do rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem tereny parafialne. Celem działań rewitalizacyjnych na tym terenie powinny być zarówno wzmocnienie istniejących funkcji społecznych, jak również poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej poprzez tworzenie przyjaznych miejsc służących rekreacji oraz szerszej integracji mieszkańców. Zaplanowano, więc prace służące powstaniu parku pełniącego funkcję rekreacyjną w miejscowości Rogoźnica.

4.3.3. Obszar rewitalizacji Wysoka Głogowska
Liczba mieszkańców na obszarze – 529
4.3.3.1. Park przy szkole w Wysokiej Głogowskiej
Obszary rekomendowane do podjęcia działań rewitalizacyjnych w miejscowości Wysoka Głogowska obejmują centrum sołectwa wraz z terenem podworskim, który użytkowany jest obecnie przez Zespół Szkół. Działań o charakterze rewitalizacyjnym wymaga w głównej mierze zdegradowane założenie parkowe oraz zlokalizowany w jego granicach staw. Przedsięwzięcia realizowane na tym obszarze powinny zostać ukierunkowane na poprawę istniejącego stanu oraz jakości przestrzeni publicznej w celu nadania mu nowych funkcji rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Rozwój tych funkcji będzie stanowił cenne uzupełnienie oferty usług społecznych zarówno w skali gminy. W zakresie rewitalizacji parku przewiduje się wykonanie wielu prac, między innymi stworzenie nowych alejek, odmulenie stawu, rekultywacja zieleni, ogrodzenie terenu parku. W przypadku tego obszaru integracja projektów o charakterze inwestycyjnym z działaniami społecznymi będzie ułatwiona dzięki
bezpośredniej bliskości lokalnego ośrodka edukacji i kultury.

4.3.4. Obszar rewitalizacji Rudna Mała
5. Liczba mieszkańców na obszarze – 535
4.3.4.1. Tereny przy Domu Ludowym w Rudnej Małej
W miejscowości Rudna Mała teren proponowany do podjęcia działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmuje budynki domu ludowego i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z położonym w ich pobliżu parkiem. Podstawowym celem będzie usuniecie niekorzystnej sytuacji w wykorzystaniu zasobów lokalnych tak budowlanych jak i naturalnych. Głównym dążeniem proponowanych działań rewitalizacyjnych powinna być poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej w miejscowości Rudna Mała poprzez stworzenie przyjaznego miejsca spotkań miejscowej społeczności, jakim będzie park przy Domu Ludowym. W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących prac: rewitalizacja parku, budowa alejek spacerowych i sceny, zagospodarowanie terenu poprzez nowe nasadzenia i wykonanie elementów małej architektury oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, remont ogrodzenia, budowa parkingu, wykonanie oświetlenia oraz instalacja systemu monitoringu całego terenu.

4.3.4.2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
W omawianej miejscowości znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach programu planowane jest wykonanie nadbudowy w tym miejscu, która ma służyć utworzeniu mieszkania socjalnego. W wyniku zadania budynek uzyska dodatkową funkcję. Działanie to ma służyć pomocy rodzinom pozostającym w nagłej, ciężkiej sytuacji. Przy udziale współfinansowania ze środków UE możliwe byłoby rozszerzenie funkcji budynku w zakresie pomocy społecznej.

Źródłotworzenie i pozycjonowanie stron www