Category Archives: BIP

Mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej na Sesji Rady

Głogów Małopolski informacja

Na sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. która odbyła się 26.04 wypowiedzieli się mieszkańcy z Zapola w Wysokiej Głogowskiej. Problem był już poruszany, chociaż by w TVP Rzeszów. Pierwsza Pani poinformowała, że droga doprowadzona jest do ruiny, nie jest sypany kamień w wystarczającej ilości, dopiero po Interwencji TVP Pani po raz pierwszy zobaczyła, że są udrażniane rowy. Zaznaczyła, iż można pozyskać środki zewnętrzne na tą drogę, chociażby z Funduszu Obszarów Wiejskich i dała przykład Gminy Sokołów. Oprócz drogi poruszony został problem braku wody, osoba wytknęła błędy w kalkulacji doprowadzenia wodociągu na te tereny. Zaznaczyła, że ktoś wprowadza w błąd i pyta się kto to robi, iż szacuje tę inwestycję na 300 tysięcy. Na podparcie swojego zdania podała przykład, że z Gminy Sokołów Młp. można to zrobić za 92.782,00 zł z wyliczeniem rur i z robocizną. Na zakończenie opisała, że każdy wyjazd z domu jest dla nich wyzwaniem, mieszkańcy boją się, że nie dojedzie do nich karetka. Oświadczyła, że jak trzeba, to klęknie i będzie prosić na kolanach, tylko nie mówcie, że nas rozumiecie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej.

Głogów Małopolski informacja

Urząd Gminy w Głogowie Młp. informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Baran zamieszkała Jasionka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W postępowaniu konkursowym Pani Monika Baran zdobyła największą ilość punktów. Ponadto posiada ona niezbędne wykształcenie, praktykę i wiedzę, które mogą zagwarantować prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Bajka o TBS cz. 2

Na październikowej sesji rady miasta Głogowa Małopolskiego pan Wojciech Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zawarta jest również w nim informacja dotycząca inwestycji za budynkiem przychodni. Na wstępie jednak warto przedstawić czym zajmuje się TBS w naszej gminie.

W końcu będzie gdzie zaparkować przy kościele na NIWIE

Głogów Małopolski informacja

Oczywiście problem parkowania dotyczy głównie niedzieli, jednak nie da się ukryć, że ten parking powinien powstać już tam dawno. Wszystko wykonane zostanie z projektu „Rozwój gospodarki nisko-emisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.”

Powiększenie cmentarza w Budach Głogowskich

Rada Gminy Głogów Małopolski uchwaliła ustawę o sprzedaży działek na cel publiczny (powiększenie cmentarza) położonych w Budach Głogowski o nr. 1519/2 o pow. 0,1093 ha, 1517/1 o pow. 0,4483 ha i 1520/1 o pow. 0,1628 ha oraz o udzielenie upustu od ceny sprzedawanych nieruchomości w wysokości 99%.

„Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego”

Głogów Małopolski informacja

Uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki z Głogowa
Małopolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Odśnieżanie i posypywanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 (Negocjacje)

Głogów Małopolski informacja

Spółka EkoGłog na stronie BIP zaprasza wszystkich chętnych do negocjacji na wykonanie usługi „Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2017/2018” Nr sprawy: BI.271.24.3.2017”

Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. zamówień publicznych

Strefa Info G Praca

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godz. 14.30 pod adresem: Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 4 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim – inspektor ds. zamówień publicznych”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) nie będą rozpatrywane.

Złota Jesień = 2 772 400,00 PLN

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na sesji w dniu 26 października uchwaliła zgodę na przystąpienie Gminy Głogów Małopolski do projektu ” Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Gminy Głogów Małopolski przyznano 2 772 400,00 PLN oraz wkład własny w postaci budynku.

Dwie nowe ulice w Głogowie Młp

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. Ulicy oznaczonej jako działki ewidencyjne:
– nr 3964/1 położone w Głogowie Małopolskim nadać nazwę Gen. Leopolda Okulickiego,
– część dz. 3964/1 i 201/4, 204/3, 205/6, 207/2 położonych w Głogowie Małopolskim nadać nazwę gen.
Stanisława Maczka.